Roztoczański Związek Pszczelarzy posiada specjalistyczne laboratorium zakładowe, wyposażone we wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania oznaczeń chemicznych i organoleptycznych miodów pszczelich.

Wszystkie badania są podstawą jakościowej oceny miodów i prowadzone są zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. 2015 poz. 850),
-
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003r. Nr 181, poz. 1773),
- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu (Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94),
- Ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 44),
- Polską Normą PN-88/A-77626:1988 Miód pszczeli .

Badania laboratoryjne sprowadzają się w szczególności do:

-    badania prób miodu, dostarczanych do zakładu przez pszczelarzy,

-    ocena jakości surowca podczas jego przyjęcia i jego wycena,

-     nadzór nad dekrystalizacją miodu i gruntowna jego ocena po zakończeniu tego procesu,

-    bieżąca kontrola rozlewu miodu – kontrola czystości opakowań, prawidłowości napełniania, etykietowania i magazynowania prowadzona według wymogów PN-88/A-77626.


Zestaw do Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej
(zestaw HPLC - High Performance Liquid Chromatography)
Spektrofotometr
RZP współpracuje z czołowymi krajowymi placówkami badawczymi i naukowymi. Aktywnie uczestniczy
w seminariach i pracach nad zmianami przepisów dotyczących jakości polskich miodów pszczelich
w perspektywie integracji polskiej gospodarki żywnościowej z gospodarką żywnościową Unii Europejskiej. Od lat współpracujemy z Institut für Honig-Analytik w Bremen.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. 2015 poz. 850)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1773)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu (Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94)
 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44)
 
Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu
 
Kryteria oceny miodu w programie PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność
 
Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie